SW LAB เป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช (Plants tissue culture) มีการจดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้ชื่อว่า SW LAB THAI (เอส ดับเบิ้ลยูแลปไทย) เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและไม้อื่นๆ ทั้งปลีกและส่ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
     ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจ ผลิตเนื้อเยื่อไม้ฟอกอากาศ คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตอบปัญหา โลกร้อน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในการปรับปรุงคุณภาพของอากาศภายในบ้าน และการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในที่อยู่อาศัย และเป็น สินค้ารักสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ช่วยลดการใช้สารเคมีในสถานที่ทำงานหรือสถานที่บ้าน อีกทั้ง
ช่วยสร้างรายได้และสร้างงานในชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่
     ประเทศที่นำเข้าไม้เนื้อเยื่อจากประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฟิลิปินส์ และสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ มีความต้องการในไม้เนื้อเยื่อฟอกอากาศสำหรับการใช้ในอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

โลกสีเขียว สู้โลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คืออะไร ? การเปลี่ยนแปลงภู...
Scroll to Top